సంప్రదించండి

1. గాయత్రీ చేతనా కేంద్ర 
నియర్ అశ్విని హౌస్ ఎచ.పి.రోడ్
మూసాపేట హైదరబాద – 500018
ఆంద్ర ప్రదేశ 
సెల్ : 09392506888, 09949111175
ఈ – మైల : gckhyderabad@gmail.com

2. గాయత్రీ ప్రగ్యా పీఠ
హౌస్. నం. 5–3 –195ఘోశామహళ్ 
బరడై హైదరబాద – 500012
ఆంద్ర ప్రదేశ 
సెల్ : 09393002165, 09866206922

3. యుగ శక్తి గాయత్రి కేంద్ర 
డోర. నం 27–33–6, ఎదురంగా మైన సూపర్ బజార్ 
బండార రోడ్, గోవేర్నోర్పెటా
విజయావాడా – ౫౨౦౦౦౨ 
ఆంద్ర ప్రదేశ 
ఫోన్ నం. 0866–6616570, 
ఫ్యాక్స – 0866-2574420
సెల్ – 09394563262, 9246493453
ఈ-మైల : Vijayawada.ap.in@awgp.org


4. యుగ శక్తి గాయత్రీ కేంద్ర 
హోమ నం. 7-8-23, 1st ఫ్లూర 
ఓల్డ్ సి వివ్యూ అపార్ట్ మెంట్ 
ఎదురంగా రామ కృష్ణ మీశన, రామ కృష్ణ బీచ ,
విశాకపట్నం – 530003
ఆంధ్ర ప్రదేశ 
సెల్ : 09949173022, ఫ్యాక్స : 0891–2569351
ఈ-మైల్ vishakhapatanam.ap.in@awgp.org

5. గాయత్రీ శక్తి పీఠ
గాయత్రీ నగర , నరకోడూరు 
చేబ్రోల మండల
గుంటుర – 502212
ఫోన్ నం. – 0863–2534440
సెల్ : 09292202139, 09989860217